De Vreedzame School

Wat is De Vreedzame School?

De Vreedzame School is een programma dat er naar streeft om de school een veilige plek te laten zijn door een verandering en bewustwording in de cultuur te realiseren.
Uitgangspunt hierbij is dat de school een gemeenschap wordt waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat.

Met dit programma leren kinderen en leerkrachten hoe je beter met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie.
Het programma is gericht op een verandering van het school- en klassenklimaat waarin samenwerking en verantwoordelijkheid van leerlingen zelf centraal staat.

Elk schooljaar wordt de kinderen een breed scala aan activiteiten aangeboden door middel van deze thema’s:
onze klas – conflicten – communicatie – gevoelens –
mediatie – anders en toch samen

Doelen van De Vreedzame School

Het programma streeft binnen onderstaande gebieden naar:

Schoolcultuur

  • grotere verantwoordelijkheid van kinderen
  • meer betrokkenheid bij elkaar
  • blijvend werken aan een veilige sfeer

Kinderen

  • sociale en emotionele vaardigheden vergroten
  • vaardigheid in conflicthantering aanleren en trainen (= o.a. mediatie)

Leerkrachten

  • Bewust bouwen aan een groepsklimaat door:
    onderzoeken eigen houding en vaardigheden
    openheid, bereidheid tot gelijkwaardige interactie
  • instructie en klassenmanagement onderling op elkaar afstemmen

Ouders
betrekken bij de schoolcultuur

De veiligheidsthermometer
wordt jaarlijks in oktober/november en in mei/juni afgenomen en
brengt de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel in kaart.
Indien nodig volgen acties hierop ter bevordering van een grotere veiligheidsbeleving

Kijk voor meer informatie op: http://www.devreedzameschool.nl

Pestbeleid en pestprotocol

Wij hechten veel belang aan ons veilig schoolklimaat. Daarin is geen ruimte voor pesten.

In ons pestbeleid en pestprotocol hebben wij beschreven hoe wij er aan werken om pesten te voorkomen en hoe wij handelen als pestgedrag voorkomt.

Pestgedrag gebeurt vaak buiten zichtveld van de leerkracht. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders bij (vermoeden van) pestgedrag bij hun kinderen dit ons laten weten. Samen kunnen we dit verder aanpakken.