Medezeggenschapsraad

De MR is de ondernemingsraad voor een school. Ouders behartigen de belangen van de leerlingen.

Waarom een MR?

Op onze school wordt het beleid vastgesteld en worden besluiten genomen door de directie, maar dat gebeurt niet zonder inspraak van anderen: personeelsleden en ouders. Die inspraak is wettelijk geregeld in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Deze wet bepaalt dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) heeft die meepraat bij alle besluiten die de directie van plan is te nemen.Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht; dit houdt in dat de directie een besluit niet mag uitvoeren als de MR het met dat besluit niet eens is. Bij andere onderwerpen heeft de MR adviesrecht; dan wordt het voorgenomen besluit niet uitgevoerd zonder dat eerst overleg met de MR heeft plaatsgevonden en de MR daarover een advies heeft gegeven.

Wat doet de MR?

Het doel van de MR is om een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van de school, mee te denken over allerlei onderwerpen, adviseren en initiatieven nemen. Bij de bijeenkomsten van de MR worden zaken besproken die spelen in de school of die mogelijk in de toekomst een rol gaan spelen. Bijvoorbeeld: veiligheid, ouderparticipatie en identiteit van de school. Plannen van het schoolbestuur worden kritisch bekeken en eventuele bezwaren worden kenbaar gemaakt. Het zelfde geldt voor directiebesluiten, beleidslijnen, begrotingen e.d.

Wat doet de MR niet?

De MR houdt zich niet bezig met leerlingproblemen. Als uw zoon of dochter bijvoorbeeld ten onrechte strafwerk krijgt, kunt u daarover niet bij de MR terecht. Hiervoor wendt u zich bij de groepsleerkracht en/of de directeur. Ook houdt de MR zich niet bezig met de leerstof en dat soort zaken.

Samenstelling MR

De MR bestaat uit 4 personen: 2 leden uit de geleding van het personeel: Sonja de Best en Sanne Hermens. Daarnaast 2 leden uit de geleding van ouders: Maike Hendriksen en Marieke Elbers

Hoe is de MR te bereiken?

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over individuele onderwerpen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van tweederde van de leden zich daartegen verzet. De ouders hebben geen inspraakronde. De ouders kunnen schriftelijk, via de secretaris, verzoeken een onderwerp of voorstel op de agenda te plaatsen. De secretaris overlegt met de voorzitter of het onderwerp/voorstel al dan niet op de agenda geplaatst wordt. Er mag altijd contact op worden genomen met leden van de MR als er zaken zijn waarover u meer informatie wilt.Binnen een week na de vergadering stelt de secretaris degene die het verzoek heeft ingediend schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de bespreking.

Contact

Alle ouders kunnen de agenda en de notulen van de vergadering inzien via de website.

Klik op het verslag dat je wilt inzien:

Schooljaar 2022-2023

 

Schooljaar 2021-2022